उपभोक्ता को हितमा खद्यान्न का खुद्रा ब्यापारीबारे भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रम