User Name
 
  Password
 
   
   
मिति : 2018-01-01
संख्या बिवरण नाप-तोल पुरानो मूल्य हालको मूल्य Last Update
1 त्रिशुलीको पोखरेली चामल १ नं. प्रति किलो 70 75 2018-01-01
2 त्रिशुलीको पोखरेली चामल २ नं. प्रति किलो 0 70 2018-01-01
3 स्टिम जिरामसिनो चामल १नं. प्रति किलो 100 70 2017-02-21
4 स्टिम जिरामसिनो चामल २ नं. प्रति किलो 0 65 2018-01-01
5 लङ्ग ग्रेन वासमति चामल १ प्रति किलो 120 130 2018-01-01
6 लङ्ग ग्रेन वासमति चामल लङ्ग ग्रेन वासमति प्रति किलो 0 120 2018-01-01
7 स्टिम सोना चामल १ नं. प्रति किलो 50 55 2017-07-10
8 स्टिम सोना चामल २ नं. प्रति किलो 0 50 2018-01-01
9 ताइचिन चिउरा १ नं. प्रति किलो 130 120 2017-05-14
10 ताइचिन चिउरा २ नं. प्रति किलो 0 0 2017-07-10
11 तराई ताइचिन चिउरा प्रति किलो 60 70 2017-07-10
12 म. पा. चिउरा १ नं. प्रति किलो 60 65 2018-01-01
13 मास दाल १ नं. प्रति किलो 160 100 2018-01-01
14 मास दाल २ नं. प्रति किलो 140 90 2018-01-01
15 मुंग खोस्टा १ नं. प्रति किलो 180 140 2017-05-14
16 मुंग खोस्टा २ नं. प्रति किलो 0 130 2018-01-01
17 मुसुर दाल १ नं. प्रति किलो 130 100 2018-01-01
18 मुसुर दाल २ नं. प्रति किलो 110 100 2018-01-01
19 मुंग गेडा १ नं. प्रति किलो 150 140 2018-01-01
20 मुंग गेडा २ नं. प्रति किलो 0 130 2018-01-01
21 मुंग छाटा १ नं. प्रति किलो 160 150 2018-01-01
22 मुंग छाटा २ नं प्रति किलो 140 125 2018-01-01
23 रहर दाल १ नं. प्रति किलो 0 110 2018-01-01
24 रहर दाल २ नं प्रति किलो 0 100 2018-01-01
25 N.P . रहर दाल १ नं. प्रति किलो 150 110 2018-01-01
26 N.P . रहर दाल २ नं प्रति किलो 140 0 2018-01-01
27 चना दाल १ नं. प्रति किलो 160 140 2018-01-01
28 चना दाल २ नं प्रति किलो 150 135 2018-01-01
29 भुटेको तोरीको तेल १ नं. प्रति किलो 270 260 2018-01-01
30 भुटेको तोरीको तेल २ नं प्रति किलो 240 220 2017-07-10
31 कांचो तोरीको तेल १ नं. प्रति किलो 160 140 2018-01-01
32 कांचो तोरीको तेल २ नं प्रति किलो 140 0 2018-01-01
33 भटमास तेल १ नं. प्रति किलो 0 120 2017-05-14
34 भटमास तेल २ नं प्रति किलो 0 115 2017-05-14
35 सनफ्लावर तेल १ नं. प्रति किलो 145 142 2018-01-01
36 सनफ्लावर तेल २ नं प्रति किलो 130 125 2017-07-10
37 डाल्डा ध्यू १ नं. प्रति किलो 130 125 2017-07-10
38 नेपाली ध्यू २ नं प्रति किलो 0 700 2017-07-17
39 खोरसानी पाउडर १ नं. प्रति किलो 350 250 2018-01-01
40 खोरसानी पाउडर २ नं प्रति किलो 300 0 2018-01-01
41 जिरा पाउडर १ नं. प्रति किलो 450 500 2018-01-01
42 जिरा पाउडर २ नं प्रति किलो 0 450 2018-01-01
43 धनिया पाउडर १ नं. प्रति किलो 300 250 2017-02-21
44 धनिया पाउडर २ नं प्रति किलो 0 200 2018-01-01
45 बेसार पाउडर १ नं. प्रति किलो 300 250 2017-02-21
46 बेसार पाउडर २ नं प्रति किलो 250 0 2017-02-21
47 चिनी प्रति किलो 90 85 2018-01-01
48 सेतो भटमास १ नं. प्रति किलो 0 100 2017-02-21
49 सेतो भटमास २ नं प्रति किलो 80 85 2018-01-01
50 कैलो भटमास १ नं. प्रति किलो 120 110 2018-01-01
51 कैलो भटमास २ नं प्रति किलो 100 90 2018-01-01
52 कालो भटमास १ नं. प्रति किलो 160 200 2017-07-10
53 कालो भटमास २ नं प्रति किलो 0 160 2018-01-01
54 काबुल चना १ नं. प्रति किलो 220 210 2018-01-01
55 काबुल चना २ नं प्रति किलो 110 0 2018-01-01
56 मौसमी चना १ नं. प्रति किलो 45 0 2017-02-21
57 मौसमी चना २ नं प्रति किलो 40 0 2017-02-21
58 अ फरम चना १ नं. प्रति किलो 140 125 2018-01-01
59 अ फरम चना २ नं प्रति किलो 130 110 2018-01-01
60 सेतो केराउ १ नं. प्रति किलो 170 70 2017-05-14
61 सेतो केराउ २ नं प्रति किलो 65 60 2018-01-01
62 हरियो केराउ १ नं. प्रति किलो 70 80 2018-01-01
63 हरियो केराउ २ नं प्रति किलो 65 70 2018-01-01
64 सानो केराउ १ नं. प्रति किलो 120 100 2018-01-01
65 सानो केराउ २ नं प्रति किलो 0 90 2018-01-01
66 राजमा १ नं. प्रति किलो 180 160 2017-07-10
67 राजमा २ नं प्रति किलो 0 140 2018-01-01
68 छिरकी राजमा २ नं प्रति किलो 0 0 2017-02-21
69 सेतो सिमी १ नं. प्रति किलो 180 160 2018-01-01
70 सेतो सिमी २ नं प्रति किलो 160 140 2018-01-01
71 बोडी १ नं. प्रति किलो 150 110 2018-01-01
72 बोडी २ नं प्रति किलो 140 100 2018-01-01
73 मस्याङ्ग १ नं. प्रति किलो 0 120 2017-02-21
74 मस्याङ्ग २ नं प्रति किलो 110 100 2018-01-01
75 कैलो तिल १ नं. प्रति किलो 250 300 2018-01-01
76 कैलो तिल २ नं प्रति किलो 225 250 2018-01-01
77 सेतो तिल १ नं. प्रति किलो 300 250 2017-02-21
78 सेतो तिल २ नं प्रति किलो 0 225 2017-07-10
79 कालो तिल १ नं. प्रति किलो 0 300 2017-02-21
80 कालो तिल २ नं प्रति किलो 0 250 2017-07-10
81 गहुं १ नं. प्रति किलो 45 40 2017-05-14
82 मकै १ नं. प्रति किलो 0 40 2017-02-21
83 कोदो १ नं. प्रति किलो 45 80 2018-01-01
84 जौ १ नं. प्रति किलो 70 80 2018-01-01
85 जौ २ नं प्रति किलो 0 0 2017-02-21
86 मैदा १ नं. प्रति किलो 50 45 2017-07-10
87 आंटा १ नं. प्रति किलो 45 40 2017-07-10
88 सुजी १ नं. प्रति किलो 52 56 2018-01-01
89 मकै पिठो १ नं. प्रति किलो 0 50 2017-02-21
90 मकै पिठो २ नं प्रति किलो 0 0 2017-02-21
91 चामल पिठो खस्रो १ नं. प्रति किलो 50 45 2018-01-01
92 चामल पिठो मसिनो १ नं. प्रति किलो 50 60 2017-07-10
93 चामल पिठो मसिनो २ नं प्रति किलो 0 50 2017-07-10
94 बेसन १ नं. प्रति किलो 250 200 2017-07-10
95 बेसन २ नं. प्रति किलो 90 110 2018-01-01
96 मस्यौरा प्रति किलो 0 90 2018-01-01
97 जिरा सुरज १ नं. प्रति किलो 400 440 2018-01-01
98 जिरा सुरज २ नं प्रति किलो 0 420 2018-01-01
99 धनिया गेडा हरियो १ नं. प्रति किलो 150 180 2018-01-01
100 मेथी १ नं. प्रति किलो 120 110 2018-01-01
101 मेथी २ नं प्रति किलो 0 0 2017-02-21
102 ज्वानो १ नं. प्रति किलो 500 400 2018-01-01
103 ज्वानो २ नं प्रति किलो 400 0 2018-01-01
104 गहत प्रति किलो 0 150 2018-01-01